Få 20 % rabatt! arrow_drop_up
Gå videre til innholdet

GRATIS prioritert frakt | Betal senere med

  Generelle Vilkår og Betingelser

  Artikkel 1 - Definisjoner
  I disse vilkårene gjelder følgende definisjoner:

  Angrefrist: den perioden forbrukeren kan utøve sin angrerett;

  Forbruker: en fysisk person som ikke handler som ledd i utøvelsen av et yrke eller en virksomhet, og som inngår en fjernsalgsavtale med den næringsdrivende;

  Dag: kalenderdag;
  Varighetstransaksjon: en fjernsalgsavtale som gjelder en rekke produkter og/eller tjenester, der leverings- og/eller kjøpsforpliktelsen er spredt over tid;

  Varig databærer: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller den næringsdrivende å lagre informasjon adressert til ham personlig på en måte som tillater fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.

  Angrerett: forbrukerens mulighet til å gå fra fjernsalgsavtalen innen angrefristen;

  Næringsdrivende: en fysisk eller juridisk person som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere ved fjernsalg;

  Fjernsalgsavtale: en avtale der det innenfor rammen av et system organisert av den næringsdrivende for fjernsalg av varer og/eller tjenester, til og med inngåelsen av avtalen, utelukkende brukes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon;

  Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå en avtale uten at forbrukeren og entreprenøren har kommet sammen i samme rom samtidig.

  Generelle vilkår og betingelser: de nåværende generelle vilkårene og betingelsene for entreprenørens policy.

  Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

  DFL-Agency
  maannoslo.com
  Trasmolenlaan 12
  3447GZ Woerden
  HANDELSKAMMER 89902688
  Merverdiavgiftsnummer NL865147711B01 

  Artikkel 3 - Gyldighet

  Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for alle tilbud fra entreprenøren og for alle fjernkontrakter og bestillinger som inngås mellom entreprenøren og forbrukeren.

  Før fjernsalgsavtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før fjernsalgsavtalen inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene kan inspiseres i entreprenørens lokaler, og de vil bli sendt gratis til forbrukeren så snart som mulig på forespørsel.

  Hvis fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en enkel måte på en varig databærer, uten hensyn til forrige avsnitt og før fjernsalgsavtalen inngås. Dersom dette ikke er rimelig mulig, skal det før fjernsalgsavtalen inngås, angis hvor de generelle vilkårene kan inspiseres elektronisk, og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte kostnadsfritt på forbrukerens anmodning.

  Dersom spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, får annet og tredje ledd tilsvarende anvendelse, og i tilfelle motstridende generelle vilkår kan forbrukeren alltid påberope seg den gjeldende bestemmelsen som er mest gunstig for ham.

  Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene på noe tidspunkt er helt eller delvis ugyldige eller annullert, skal avtalen og disse vilkårene for øvrig forbli i kraft, og den berørte bestemmelsen skal uten opphold etter gjensidig avtale erstattes med en bestemmelse som tilnærmer seg innholdet i den opprinnelige så nært som mulig.

  Situasjoner som ikke er omhandlet i disse generelle vilkårene, skal vurderes "i ånden" av disse generelle vilkårene.

  Usikkerhet om tolkningen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser må tolkes "i ånden" av disse generelle vilkårene og betingelsene.

  Artikkel 4 - Tilbudet

  Dersom et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt vilkår, skal dette uttrykkelig angis i tilbudet.

  Tilbudet er uten forpliktelser. Entreprenøren har rett til å endre og tilpasse tilbudet.

  Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan vurdere tilbudet på riktig måte. Hvis entreprenøren bruker bilder, er disse en sannferdig representasjon av de tilbudte produktene og/eller tjenestene. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder ikke entreprenøren.

  Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke være en grunn til kompensasjon eller oppløsning av avtalen.

  Bilder av produkter er en sann representasjon av produktene som tilbys. Operatøren kan ikke garantere at fargene som vises samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene.

  Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og forpliktelser som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder særlig prisen, eksklusive fortollingskostnader og importmoms. Disse tilleggskostnadene vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten vil bruke den spesielle forskriften for post- og kurertjenester med hensyn til import. Denne ordningen gjelder dersom varene importeres til bestemmelseslandet i EU, noe som er tilfelle i denne saken. Post- og/eller kurertjenesten krever inn merverdiavgift (eventuelt sammen med fortollingsgebyrene) fra mottakeren av varene;

  eventuelle forsendelseskostnader;

  hvordan avtalen skal inngås og hvilke tiltak som er nødvendige for å oppnå dette

  hvorvidt angreretten gjelder eller ikke

  betalingsmåte, levering og oppfyllelse av avtalen;

  fristen for å akseptere tilbudet, eller fristen for når den næringsdrivende garanterer prisen;

  nivået på satsen for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsteknikken beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige grunnsatsen for det kommunikasjonsmiddelet som brukes;

  om avtalen arkiveres etter at den er inngått, og i så fall på hvilken måte den kan konsulteres av forbrukeren;

  på hvilken måte forbrukeren, før avtalen inngås, kan kontrollere og, om ønskelig, korrigere opplysningene han har gitt i henhold til avtalen;

  eventuelle andre språk enn nederlandsk som avtalen kan inngås på;

  atferdsreglene som den næringsdrivende er underlagt, og hvordan forbrukeren kan konsultere disse atferdsreglene elektronisk, og

  fjernsalgsavtalens minste varighet i tilfelle av en varighetstransaksjon.

  Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger, type materialer.

  Artikkel 5 - Avtalen

  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 4 inngås avtalen i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller vilkårene som er fastsatt der.

  Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, skal den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottakelsen av aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppløse avtalen.

  Hvis avtalen inngås elektronisk, skal den næringsdrivende treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data og sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil entreprenøren overholde passende sikkerhetstiltak.

  Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en ordre eller søknad eller å knytte spesielle betingelser til gjennomføringen, samtidig som han begrunner.

  Entreprenøren vil inkludere følgende informasjon med produktet eller tjenesten til forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en varig databærer:

  besøksadressen til etableringsstedet til entreprenøren der forbrukeren kan henvende seg med klager;

  på hvilke vilkår og på hvilken måte forbrukeren kan utøve angreretten, eller eventuelt klar informasjon om at angreretten ikke gjelder;

  opplysninger om garantier og eksisterende ettersalgsservice;

  opplysningene i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre den næringsdrivende allerede har gitt forbrukeren disse opplysningene før avtalen inngås;

  kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet.

  I tilfelle en varighetstransaksjon gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt bare for den første leveransen.

  Hver avtale inngås under de suspensive betingelsene om tilstrekkelig tilgjengelighet av de relevante produktene.

  Artikkel 6 - Angrerett

  Ved kjøp av produkter har forbrukeren muligheten til å oppløse avtalen uten å oppgi grunner i en periode på 14 dager. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant som tidligere er utpekt av forbrukeren og kommunisert til entreprenøren.

  I løpet av refleksjonsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han utøver sin angrerett, vil han returnere produktet til entreprenøren med alt levert tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i original stand og emballasje, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.

  Hvis forbrukeren ønsker å utøve sin angrerett, er han forpliktet til å gjøre dette kjent for entreprenøren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren bør gjøre dette kjent ved hjelp av en skriftlig melding / e-post. Etter at forbrukeren har oppgitt at han ønsker å utøve angreretten, må han returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene ble returnert i tide, f.eks. ved hjelp av forsendelsesbevis.

  Hvis kunden ikke har uttrykt sitt ønske om å bruke angreretten eller ikke har returnert produktet til entreprenøren etter utløpet av periodene nevnt i nr. 2 og 3, er kjøpet et faktum. 

  Artikkel 7 - Kostnader ved angrerett

  Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, skal kostnadene ved å returnere produktene bæres av forbrukeren.

  Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil entreprenøren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter tilbakekalling. Dette er under forutsetning av at produktet allerede er mottatt tilbake av den næringsdrivende eller at det kan fremlegges avgjørende bevis for fullstendig retur.

  Artikkel 8 - Utelukkelse av angreretten

  Den næringsdrivende kan utelukke forbrukerens angrerett for produkter som beskrevet i nr. 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten gjelder bare hvis den næringsdrivende tydelig har oppgitt dette i tilbudet, i det minste i god tid før avtalen inngås. Utelukkelse av angreretten er bare mulig for produkter

  som ble opprettet av entreprenøren i henhold til spesifikasjonene til forbrukeren;

  som er klart personlige av natur som ikke kan returneres på grunn av deres art;

  som ødelegges eller eldes raskt;

  hvis pris er utsatt for svingninger på finansmarkedet som er utenfor entreprenørens kontroll;

  for individuelle aviser og tidsskrifter;

  for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen på.

  for hygieniske produkter der forbrukeren har brutt forseglingen.

  Utelukkelse av angreretten er bare mulig for følgende tjenester som gjelder overnatting, transport, restaurant eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i løpet av en bestemt periode;

  hvor leveringen ble påbegynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke før utløpet av angrefristen;

  som gjelder veddemål og lotterier.

  Artikkel 9 - Prisen

  I løpet av gyldighetsperioden som er nevnt i tilbudet, vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke bli økt, med unntak av prisendringer på grunn av endringer i merverdiavgiftssatser.

  I motsetning til forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er underlagt svingninger i finansmarkedet som er utenfor entreprenørens kontroll, med variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at eventuelle priser som er nevnt er målpriser, vil bli nevnt i tilbudet.

  Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelsen er bare tillatt hvis de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser.

  Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelsen er bare tillatt hvis entreprenøren har fastsatt det og:

  de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser; eller

  forbrukeren har rett til å si opp avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.

  I henhold til artikkel 5 nr. 1 i omsetningsavgiftsloven av 1968 finner leveringsstedet sted i det landet der transporten påbegynnes. I den foreliggende saken finner denne leveringen sted utenfor EU. Etter dette vil post- eller kurertjenesten kreve inn innførselsmerverdiavgift eller fortollingsgebyr fra kunden. Følgelig vil ingen merverdiavgift bli belastet av entreprenøren.

  Det tas forbehold om trykkfeil i alle priser. Vi tar ikke ansvar for konsekvensene av trykk- og skrivefeil. I tilfelle trykkfeil er selskapet ikke forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

  Artikkel 10 - Samsvar og garanti

  Den næringsdrivende garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er nevnt i tilbudet, rimelige krav til forsvarlighet og/eller brukbarhet og gjeldende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter på datoen for avtaleinngåelsen. Hvis det er avtalt, garanterer den næringsdrivende også at produktet er egnet til annet enn normal bruk.

  En garanti gitt av den næringsdrivende, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor den næringsdrivende på grunnlag av avtalen.

  Eventuelle defekte eller feil leverte produkter skal rapporteres skriftlig til entreprenøren innen 14 dager etter levering. Retur av produktene skal være i originalemballasjen og i ny stand.

  Garantiperioden til entreprenøren tilsvarer fabrikkens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for hver enkelt applikasjon av forbrukeren, og heller ikke for råd om bruk eller bruk av produktene.

  Garantien gjelder ikke hvis:

  Forbrukeren har reparert og/eller modifisert de leverte produktene selv eller fått dem reparert og/eller modifisert av tredjeparter;

  De leverte produktene har blitt utsatt for unormale forhold eller på annen måte behandlet uforsiktig eller i strid med instruksjonene fra entreprenøren og/eller på emballasjen;

  Mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har fastsatt eller vil fastsette med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

  Artikkel 11 - Levering og utførelse

  Selskapet vil ta størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av produktbestillinger.

  Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har gjort kjent for selskapet.

  Med behørig overholdelse av det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har avtalt en lengre leveringsperiode. Hvis levering er forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble plassert. I så fall har forbrukeren rett til å oppløse avtalen uten kostnader og rett til mulig erstatning.

  I tilfelle oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil entreprenøren refundere beløpet betalt av forbrukeren så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsningen.

  Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil gründeren gjøre en innsats for å skaffe en erstatningsartikkel. Senest ved levering vil det tydelig og forståelig bli oppgitt at en erstatningsartikkel blir levert. Med erstatningsartikler kan ikke angreretten utelukkes. Kostnadene ved returforsendelse skal bæres av entreprenøren.

  Risikoen for skade og / eller tap av produkter ligger hos entreprenøren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd og gjort kjent for entreprenøren, med mindre annet er eksplisitt avtalt. 

  Artikkel 12 - Transaksjoner med varighet: varighet, oppsigelse og fornying

  Oppsigelse

  Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsubestemt avtale som ble inngått for regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester, med forbehold om de avtalte oppsigelsesreglene og en maksimal oppsigelsesfrist på én måned.

  Forbrukeren kan si opp en tidsbegrenset avtale som ble inngått for regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester, når som helst ved utløpet av den fastsatte perioden i samsvar med gjeldende oppsigelsesregler og med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned.

  Forbrukeren kan si opp avtalene nevnt i de foregående avsnittene:

  si opp når som helst og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i løpet av en bestemt periode;

  i det minste si dem opp på samme måte som de ble inngått av ham;

  alltid avslutte med samme oppsigelsestid som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

  Forlengelse

  En tidsbegrenset kontrakt som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.

  Uten hensyn til foregående ledd kan en tidsbestemt avtale som er inngått for regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter, stilltiende fornyes for en bestemt periode som ikke overstiger tre måneder, dersom forbrukeren kan si opp den fornyede avtalen mot slutten av fornyelsesperioden med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned.

  En tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av varer eller tjenester, kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren når som helst kan si den opp med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned, og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger tre måneder dersom avtalen gjelder regelmessig, men mindre enn én gang i måneden, levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter.

  En tidsbegrenset kontrakt for regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter som en introduksjon (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og opphører automatisk ved utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.

  Varighet

  Hvis en kontrakt har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp kontrakten når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på opptil en måned, med mindre rimelighet og rettferdighet tilsier oppsigelse før utløpet av den avtalte varigheten.

  Artikkel 13 - Betaling

  Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som forbrukeren skylder, betales innen 7 virkedager etter at angrefristen nevnt i artikkel 6 nr. 1 har begynt å løpe. I tilfelle en avtale om å levere en tjeneste, starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelsen på avtalen.

  Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er gitt eller nevnt til den næringsdrivende.

  Ved manglende betaling fra forbrukeren har entreprenøren rett til, med forbehold om juridiske begrensninger, å belaste de rimelige kostnadene som er kommunisert på forhånd til forbrukeren.

  Artikkel 14 - Klageprosedyre

  Klager på gjennomføringen av avtalen skal sendes til entreprenøren innen 7 dager fullstendig og tydelig beskrevet, etter at forbrukeren har funnet manglene.

  Klager sendt til entreprenøren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen 14-dagersperioden med en melding om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

  Hvis klagen ikke kan løses ved gjensidig avtale, oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.

  En klage suspenderer ikke entreprenørens forpliktelser, med mindre entreprenøren angir noe annet skriftlig.

  Hvis en klage blir funnet gyldig av entreprenøren, vil entreprenøren etter eget skjønn enten erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

  Artikkel 15 - Tvister

  På avtaler mellom entreprenøren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder, gjelder bare nederlandsk lov. Selv om forbrukeren er bosatt i utlandet.

  From our Instagram